Oferta

W ramach wynagrodzenia zobowiązujemy się do wykonywania następujących zadań:

1. Reprezentacja Wspólnoty

 • Reprezentacja Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • Reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji publicznej i sądami powszechnymi. Koszty zastępstwa procesowego obciążają nieruchomość wspólną, co nie zwalnia Zarządu z dochodzenia zwrotu kosztów od drugiej strony.

2. Obsługa administracyjna

 • Prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali, właścicieli lokali
 • Zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości wspólnych z dostawcami wod. – kan., energii elektrycznej .
 • Zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów na ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych i OC
 • Nadzór nad właściwym wykonywaniem zawartych umów
 • Dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji
 • Przygotowanie , zwołanie i obsługa zebrań Wspólnot Mieszkaniowych
 • Wydawanie zaświadczeń , poświadczeń w stosunku do właścicieli lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych, pomocy społecznej i innych
 • Prowadzenie wszelkiej korespondencji z właścicielami, urzędami i kontrahentami
 • Wyszukiwanie firm świadczących usługi np. reklamy; negocjowanie cen i warunków umów
 • Opracowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnot np. regulaminów, statutów
 • Reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami
 • Każdorazowe powiadamianie członków WM o podjętych uchwałach
 • Przeprowadzanie głosowań nad uchwałami w drodze indywidualnego zbierania głosów
 • Użyczenie własnej sali do zebrań wspólnot mieszkaniowych – do 40 właścicieli

3. Obsługa bankowo – księgowa

 • Prowadzenie księgowości wspólnot zgodnie z przepisami prawa
 • Otwarcie rachunków bankowych Wspólnoty ( konto obrotowe, fundusz remontowy) i dokonywanie rozliczeń poprzez te rachunki
 • Dokonywanie rozliczeń z dostawcami mediów
 • Pobieranie i rozliczanie opłat z tytułu zaliczek i funduszu remontowego
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnot
 • Składanie sprawozdań finansowych i statystycznych oraz informacji do urzędów (np. Urząd Skarbowy, GUS i inne)
 • Dokonywanie zmian i zawiadamianie właścicieli o wymiarze opłat zaliczek w oparciu o uchwały Wspólnot Mieszkaniowych a za media na podstawie obowiązujących cen oraz norm wynikających z rozliczenia poniesionych kosztów
 • Terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań wynikających z zawartych umów w ramach posiadanych przez WM środków finansowych
 • Prowadzenia windykacji należnych opłat od członków WM oraz należności z tytułu pożytków

4. Obsługa techniczna nieruchomości

 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • Zlecanie okresowych kontroli technicznych, przeglądów ogólnych nieruchomości i instalacji stanowiących jej wyposażenie
 • Zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku
 • Nadzór nad firmami wykonującymi usuwanie awarii - kontrola nad tymi pracami oraz odbiór tych prac
 • Przygotowywanie planów remontowych w oparciu o dokonane przeglądy lub na podstawie uchwał WM
 • Przygotowywanie wniosków kredytowych i w sprawach o dotacje dla inwestycji i remontów
 • Opiniowanie pod względem merytorycznym projektów budowlano – konstrukcyjnych i instalacyjnych (wod. –kan., gaz., c.o., elektryczne)
 • Wyszukiwanie firm budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów
 • Inicjowanie działań mających na celu obniżenie kosztów utrzymania nieruchomości