O firmie

Poznaj naszą firmę

Zarząd Nieruchomościami i Wspólnotami Mieszkaniowymi „Perfekt” Spółka z o.o. zarejestrowana jest od 2000 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000157226. Zatrudniamy dziesięciu doświadczonych pracowników – w tym dwóch licencjonowanych zarządców nieruchomości posiadających licencje o numerach 166 i 1474, przygotowanych profesjonalnie do obsługi wspólnot mieszkaniowych. Zadaniem naszej kadry jest osobisty kontakt i obsługa właścicieli tworzących wspólnotę mieszkaniowa, bieżąca analiza kos., utrzymania nieruchomości, dążenie do efektywnego i racjonalnego wykorzystywania środków przeznaczonych na polepszanie substancji budynków, sprawowanie kontroli nad pracami konserwacyjno – remontowymi prowadzonymi w obrębie nieruchomości, współpraca w tworzeniu i realizacji planów gospodarowania powierzonym w zarządzanie zasobem.

Obecnie obsługujemy ponad setkę wspólnot mieszkaniowych zarządzając powierzchnią 140 000 m2. Ponadto posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie zarządzania nieruchomościami. Wartości, którymi się kierujemy to:

  • zadowolenie Klientów
  • ponoszenie odpowiedzialności za wykonywaną pracę
  • wywiązywanie się z podjętych zobowiązań
  • elastyczność w dostosowaniu się do wymogów i potrzeb wspólnot mieszkaniowych
  • integracja i współpraca ze wszystkimi uczestnikami rynku
  • szacunek dla Klientów, współpracowników oraz konkurentów przestrzeganie kodeksu etyki zawodowej zarządcy nieruchomości

Uważamy, że odpowiedzialność kierownictwa firmy, profesjonalizm pracowników oraz zdobyte doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami, we współczesnym tego słowa znaczeniu, pozwala nam stale podejmować kolejne wyzwania w tym zakresie. Profesjonalizm postrzegamy jako ciągłe doskonalenie umiejętności, dzięki którym jesteśmy w stanie coraz lepiej wykonywać naszą pracę z korzyścią dla Klientów.

Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia i metody usprawniające obsługę nieruchomości – profesjonalne oprogramowanie, archiwizację danych, komunikację również za pomocą poczty elektronicznej – sprawiające, że współpraca z nami jest po prostu wygodna i bezpieczna.